Praktisk information

Elever på Bornholms Frie Idrætsskole har mulighed for at købe skoleårskort via skolen med en egenbetaling på kr. 900,-

Kriterier for at være berettiget til buskort via skolen med rabat:

Børn, der har længere skolevej end:

0.kl. – 3.kl.: 2,5 km
4.kl. – 9.kl.: 5,0 km

Buskortet bestilles ved at aflevere/maile en bestilling til skolens kontor. Der skal til kortet bruges et digitalt billede. Skolen har eventuelt billede fra skolefoto, som kan benyttes, dette aftales med kontoret.

Egenbetalingen på 900 kr. indbetales på skolens konto 0658 0714174991 eller via mobilepay 71893. HUSK at skrive elevens navn, klasse samt “Buskort” på indbetalingen.

Elever som begynder på skolen i løbet af skoleåret, kan også bestille buskort, hvis de opfylder afstands kriteriet vedr. afstand.

Udlevering af buskort:

Buskortet bliver udleveret til eleven på første skoledag efter sommerferien.

Ved evt. udmeldelse fra skolen, bedes buskort afleveret på skolens kontor.

     

 • Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse fra 4.-9. klasse.
 • Tovholder er en voksen fra det pædagogiske personale på skolen.
 • Tovholderen mødes med elevrådsformanden, og der skrives en reminder til klasserepræsentanterne (to pr. klasse) og klasselæreren om at tale med klassen om emner til elevrådsmødet.
 • Formanden, næstformanden og tovholderen mødes og skriver dagsorden på baggrund af indkomne emner fra klasserne.
 • Dagsorden sendes ud med besked til repræsentanterne og klasselæreren om at tage de emner op i klassen, der står på dagsordenen.
 • Elevrådet holder møde. Der skrives referat, som sendes til repræsentanterne og klasselæreren.
 • Repræsentanterne holder klassemøde, og referatet gennemgås.
 • Der afholdes ca. 5 møder årligt.

Formål:

 • Demokratisk dannelsesproces.
 • Elevindflydelse og elevansvar.
 • God kommunikation og forventningsafstemning mellem elever, lærere og skoleledelse.
 • Mødekultur.

Skolens elevtal September. 2021

KLASSE ANTAL DRENGE ANTAL PIGER ELEVER IALT
0A 09 11 20
1A 11 12 23
2A 13 10 23
3A 10 10 20
4A 06 13 19
5A 11 04 15
6A 12 08 20
7A 11 09 20
8A 12 10 22
9A 5 10 15
Alle klasser 100 97 197

År 2022/2023

Fridagsnavn Dato
Sommerferie 25-06-2022 – 09-08-2022
Efterårsferie 15-10-2022 – 23-10-2022
Juleferie 21-12-2022 – 01-01-2022
Vinterferie 18-02-2023 – 26-02-2023
Påskeferie 01-04-2023 – 10-04-2023
St. bededag 05-05-2023 – 07-05-2023
Kr. Himmelfart 18-05-2023 – 21-05-2023
Pinseferie 27-05-2023 – 29-05-2023
Grundlovsdag 05-06-2023 – 05-06-2023
Sommerferie 24-06-2023

Alle dage inklusive

https://bfiskole.dk/wp-content/uploads/2022/01/Fripladstilskud%202021-2022%20ans%C3%B8gningsskema.pdf

Der kan søges om fripladstilskud til betaling af skolepenge og SFO betaling. Der søges for et år ad gangen. Ansøgningsskema og vejledning kan afhentes på skolens kontor eller downloades her:

Ansøgningsskema skolepenge og SFO

Fordelingsnøgle 2022-23

Lægges desuden på ForældreIntra i juni måned.

Ansøgninger skal være afleveret på skolens kontor senest tirsdag d. 31/8 2022.

Omkring januar 2023 vil ansøgninger være behandlet hos Fordelingssekreteriatet, hvorefter skolen får skriftlig besked på,

hvilke elever der er bevilliget tilskud til. Tilskuddet til skoleåret 2022/23 udbetales efterfølgende ved, at det tildelte beløb

modregnes de resterende måneders skolepenge eller SFO opkrævning. Dvs man betaler fuld pris indtil tilskuddet er bevilget.

Ved sygdom:

 • Forældre skal melde deres barn syg til klasselærer via Intra.

Planlagt fravær:

 • Planlagt fravær op til to dage for normal skolegang, aftales med klasselæreren. Ønskes fravær over to dage, sker henvendelsen til skolens ledelse. Der aftales eventuelle lektier med klassens lærer, og det forventes, at man holder sig orienteret, via Skoleintra, om klassens arbejde.

Hvis du ønsker at indskrive dit barn på Bornholms Frie Idrætsskole, kan du henvende dig på skolens kontor på tlf.56 93 07 10

eller på mail: kontor@bfiskole.dk 

Elever til de kommende børnehaveklasser vil modtage brev om optagelse i løbet af oktober måned året før skolestart.

Hvis der ikke umiddelbart er plads i den ønskede klasse, kan du blive opskrevet på venteliste.

I tilfælde af venteliste, vil prioriteringen ske efter følgende kriterier:

 1. Søskende (både biologiske og samboende ”sted-søskende”) og børn af ansatte.
 2. Anciennitet – dvs. det henvendelsestidspunkt, kontoret har noteret på ventelisten. Når det gælder ancienniteten med henblik på optagelse i de kommende børnehaveklasser, er der desuden den tilføjelse, at ancienniteten i barnets første leveår skal ses som henvendelsestidspunktet i forhold til barnets fødselsdato. Herved ligestiller vi børn født i december med børn født først på året.

Optagelse i de øvrige klasser sker, når der opstår ledige pladser. Optagelsen sker efter ovennævnte kriterier. Her vil elev og forældre blive inviteret til en samtale og en rundvisning på skolen med skolelederen. Aftales optagelse på skolen, kontaktes forældre af klasselærern, og der foreslås en begyndelsesdato for en prøveperiode på 14 dage. I slutningen af denne periode tages kontakt igen, og derefter indskrives eleven, hvis der er enighed om dette.

Tilmelding til skolens SFO sker ligeledes ved henvendelse til skolens kontor. Der tilbydes SFO-plads til alle skolens elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.

Skolens kontor er altid klar til at svare på spørgsmål vedr. optagelse og tilmelding.

Indskrivnings blanket

Ny kirke holder altid konfirmation 2. søndag i maj. Konfirmationsforberedelse i NY Kirke foregår en ugedag efter skoletid.

Se også, hvordan du kommer i kontakt med kirken:  Ny Kirke

Blå mandag

Skolen giver hvert år 7. klasse fri dagen efter deres konfirmation (I Ny Kirke). Dagen planlægges af elever og forældre, og det kan evt. aftales med klasselæreren, at der gives lidt tid til planlægning ved forældremødet i foråret.

Lektion Ringetider
1 08:25-09:10
2 09:10-09:55
3 10:15-11:00
4 11:00-11:45
5 12:45-13:30
6 13:30-14:15
7 14:20-15:05

Der arrangeres skolerejser i 5.-,  8.- og 9.kl.

I 5. kl. arrangeres en overnatning på Bornholm

I 8.kl. arrangeres en rejse til København.

I 9.kl. arrangeres en udlandsrejse. P.t er det en tur til La Santa Sport på Lanzarote.

Skolen planlægger og afholder udgifter til skolerejserne.

Sundhedsplejen i Bornholms Regionskommune tilbyder alle skolebørn screeningsundersøgelser af syn, hørelse, højde, vægt, sundhedsprofiler og sundhedssamtaler på udvalgte klassetrin.

Da den kommunale Sundhedspleje er et frivilligt tilbud, skal du som forældre give et skriftligt samtykke til, at dit barn må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud, som gælder hele skoleåret. Sundhedsplejersken skal stadig indhente samtykke til ekstra undersøgelser eller samtaler, der måtte opstå undervejs i skoleforløbet. Du kan til ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke.

Der tilbydes screening i følgende klasser:

0. KL.: screening højde, vægt, syn, hørelse og motorik, samt samtale sammen med forældre. 

1. KL: screening højde, vægt, syn og evt. hørelse, samt samtale sammen med forældre.

4. Kl.: screening højde, vægt og syn, samtale uden forældre.

7. Kl.: screening højde, vægt og syn, samtale uden forældre.

9. Kl.: screening højde, vægt, syn og hørelse, samtale uden forældre.

Når dit barn indkaldes til sundhedsplejens generelle tilbud, vil du altid blive informeret. På den måde har du mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har brug for at tale med hende inden hun skal tale med dit barn.

Sundhedsplejerske tilknyttet BFI er Rikke Spang, som træffes torsdage mellem kl. 8.00-13.30

og herudover på tlf. 21 77 32 86 eller på mail: rikke.spang@brk.dk

Der betales skolepenge i 12 måneder. Derudover er der 11 mdr.betaling på kr. 570,- til den obligatoriske madordning, hvor juli måned er betalingsfri.

Skolepengetakster med evt. søskenderabat. Der betales madordning uanset søskendeforhold.

0.-3- klasse.

 1. barn kr. 1230,-
 2. barn kr. 845,-
 3.  og efterfølgende barn er gratis.

4.-9.- klasse.

 1. barn kr. 1340,-
 2. barn kr. 955,-
 3.  og efterfølgende barn er gratis.

Søskenderabatten beregnes på det ældste barn, og gives til biologiske søskende og sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse.

SFO betaling 0.-3.klasse

Betaling opkræves sammen med opkrævning af skolepenge.

1.barn, kr. 820,-

2.barn, kr. 620,-

3.og efterfølgende barn er gratis

Ved udmeldelse

Der er 1 måneds varsel til den første i måneden på udmeldelse af skole og SFO.

Der betales for madordningen løbende måned ved udmeldelse af skole.

Udmeldelse sker skriftligt til skolens kontor og kan ske med dags varsel.

Der betales løbende måned + 30 dage.

Skolens konto nr.: 0658 0714174991  MobilePay: 71893

Der betales via PBS eller bankoverførsel. Ved bankoverførsel tillægges et administrationsgebyr på 50 kr. pr mdr. 

Eleverne er tilknyttet tandklinikken i Rønne.

Adresse: Aakirkebyvej 25c, 3700 Rønne, tlf. 56927525, mail: roennetandpleje@brk.dkwww.brk.dk/tandpleje
Tandregulering

Alle børn får senest i 6.klasse efterset deres tænder med henblik på tandstillingsfejl. De børn, der har tandstillingsfejl, henvises til specialtandlægen for en nærmere vurdering og eventuelt behandling. Det foregår på Aakirkebyvej 25 B, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 15 99