Skiklub BFI

Skiklub BFI er en forening dannet juni 2012, med det primære formål at planlægge samt afholde en årlig skitur for foreningens deltagere. På skituren lægges der især vægt på undervisning på ski på alle niveauer, samt socialt samvær på tværs af elever og forældre. Sammenkoblingen af en fælles interesse samt muligheden for at danne nye sociale netværk,  giver en unik oplevelse, som ikke kan sammenlignes med almindelige skiture.

Foreningen er primært for elever og forældre samt andre med tilknytning til Bornholms Frie Idrætsskole.

Vedtægterne er at finde på Bornholms Frie Idrætsskoles hjemmeside under “Skiklub BFI”. Der afholdes generalforsamling hvert år, hvor kontingent for den kommende tur fastlægges, samt valg til bestyrelsen foregår.

Hvis I skulle sidde inde med spørgsmål vedrørende foreningen eller den kommende skitur, er I altid velkommen til at kontakte formanden på mail skiklubbfi@gmail.com

Følg også med på vores Facebook Gruppe “Skiklub BFI“.

Samuel Steen Andersen, formand

Skitur 2022

Praktisk info

                                        VEDTÆGTER FOR SKIKLUB BFI

§ 1
Foreningens navn er Skiklub BFI, og dens hjemsted er Bornholms Frie Idrætsskole, Bornholms Regionskommune. Dens formål er at arrangere skiture og skiaktiviteter primært for medlemmerne i foreningen.

 § 2
Som medlem kan optages enhver, der har eller har haft tilknytning til Bornholms Frie Idrætsskole og som vil indordne sig under foreningens love og respektere formålsparagraffen. Som medlem af foreningen kan derudover optages andre – uden at have eller have haft tilknytning til Bornholms Frie Idrætsskole – der godkendes af bestyrelsen. Udmeldelse kan ikke ske, hvis man er i kontingentrestance eller i øvrigt har andet uafgjort mellemværende med foreningen. Et medlem kan kræve enhver afgørelse prøvet på generalforsamlingen.

  § 3
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst tre og højst fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Mindst et af medlemmerne skal være ansat på Bornholms Frie Idrætsskole. Bestyrelsen konstituerer sig selv: Formand, kasserer og sekretær.

§ 4
Kontingent fastsættes for et år af gangen af generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er 1/4 – 31/3.

§ 5
Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse sker senest 12 dage forud for generalforsamlingen.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
2
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens årsberetning
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Budgettet og fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Bestyrelsens planer for det kommende år
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
§ 6
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare.

 § 7
Forslag til vedtægtsændringer skal angives på dagsordenen. Ændringerne skal vedtages af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

  §8
Forslag til opløsning af foreningen skal angives på dagsordenen og er vedtaget, når mindst ¾ af medlemmerne stemmer for. Såfremt der ikke er ¾ af medlemmerne til stede, kan generalforsamlingen vedtage at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor der så kræves ¾ flertal blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue andre friluftsinteresserede organisationer i Bornholms Regionskommune efter bestyrelsens beslutning.
§ 9
Skiklubben tegnes af den samlede bestyrelse.

§ 10
Klubben kan ikke gøres ansvarlige for skade på medlemmerne, der udfører deres sport i klubbens regi.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt på Bornholms Frie Idrætsskole den / 2012.

Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer for Skiklub BFI

Skiklub BFI

Nyker Hovedgade 5

DK-3700 Rønne

Tlf.: +45 5693 0710

Mail: skiklubbfi@gmail.com

Bank: Sydbank, Rønne

Reg.nr.: 6820

Konto: 00 01 63 46 46

Samuel Steen Andersen

Formand

Nordskovvej 4B

DK-3700 Rønne

Mobil: +45 31 42 21 23

@ samuel@bfiskole.dk

Peter Hyldahl

Bestyrelsesmedlem

Nørre Bakke 29 st.th.

DK-3700 Rønne

Mobil: +45 3018 2094

Tlf.: +45 5696 3408

@ hyldahlpeter@gmail.com

Grethe Kofoed Svendsen

Repræsentant BFI

Søllerød Park 7, 1 lejl. 12

DK-2840 Holte

Tlf.: +45 3028 9461

@ gks@bfiskole.dk