Praktisk information

Elever på Bornholms Frie Idrætsskole har mulighed for at købe skoleårskort via skolen med en egenbetaling på kr. 950,-

Kriterier for at være berettiget til buskort via skolen med rabat:

Børn, der har længere skolevej end:

0.kl. – 3.kl.: 2,5 km
4.kl. – 9.kl.: 5,0 km

Buskortet bestilles ved at aflevere/maile en bestilling til skolens kontor. Der skal til kortet bruges et digitalt billede. Skolen har eventuelt billede fra skolefoto, som kan benyttes, dette aftales med kontoret.

Egenbetalingen på 950 kr. indbetales på skolens konto 0658 0714174991 eller via mobilepay 71893. HUSK at skrive elevens navn, klasse samt “Buskort” på indbetalingen.

Elever som begynder på skolen i løbet af skoleåret, kan også bestille buskort, hvis de opfylder afstands kriteriet vedr. afstand.

Udlevering af buskort:

Buskortet bliver udleveret til eleven på første skoledag efter sommerferien.

Ved evt. udmeldelse fra skolen, bedes buskort afleveret på skolens kontor.

     

 • Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse fra 4.-9. klasse.
 • Tovholder er en voksen fra det pædagogiske personale på skolen.
 • Tovholderen mødes med elevrådsformanden, og der skrives en reminder til klasserepræsentanterne (to pr. klasse) og klasselæreren om at tale med klassen om emner til elevrådsmødet.
 • Formanden, næstformanden og tovholderen mødes og skriver dagsorden på baggrund af indkomne emner fra klasserne.
 • Dagsorden sendes ud med besked til repræsentanterne og klasselæreren om at tage de emner op i klassen, der står på dagsordenen.
 • Elevrådet holder møde. Der skrives referat, som sendes til repræsentanterne og klasselæreren.
 • Repræsentanterne holder klassemøde, og referatet gennemgås.
 • Der afholdes ca. 5 møder årligt.

Formål:

 • Demokratisk dannelsesproces.
 • Elevindflydelse og elevansvar.
 • God kommunikation og forventningsafstemning mellem elever, lærere og skoleledelse.
 • Mødekultur.

År 2023/2024

Fridagsnavn Dato
Sommerferie 24-06-2023 – 08-08-2023
Efterårsferie 14-10-2023 – 22-10-2023
Juleferie 19-12-2023 – 07-01-2024
Vinterferie 10-02-2024 – 18-02-2024
Påskeferie 23-03-2024 – 01-04-2024
Kr. Himmelfart 09-05-2024 – 12-05-2024
Pinseferie 18-05-2024 – 20-05-2024
Grundlovsdag 05-06-2024 – 05-06-2024
Sommerferie 29-06-2024 – 13-08-2024

Alle dage inklusive

År 2024/2025

Fridagsnavn Dato
Sommerferie 29-06-2024 – 13-08-2024
Efterårsferie 12-10-2024 – 20-10-2024
Juleferie 21-12-2024 – 05-01-2025
Vinterferie 01-03-2025 – 09-03-2025
Påskeferie 12-04-2025 – 21-04-2025
Kr. Himmelfart 29-05-2025 – 01-06-2025
Grundlovsdag 05-06-2025 – 05-06-2025
Pinseferie 07-06-2025 – 09-06-2025
Sommerferie 28-06-2025 –

Alle dage inklusive

Der kan søges om fripladstilskud til betaling af skolepenge og SFO betaling. Der søges for et år ad gangen. Ansøgningsskema og vejledning kan afhentes på skolens kontor eller downloades her:

Ansøgningsskema skolepenge og SFO

Fordelingsnøgle 2023-24

Lægges desuden på ForældreIntra i juni måned.

Ansøgninger skal være afleveret på skolens kontor senest tirsdag d. 31/8 2023.

Omkring januar 2024 vil ansøgninger være behandlet hos Fordelingssekretariatet, hvorefter skolen får skriftlig besked på,

hvilke elever der er bevilget tilskud til. Tilskuddet til skoleåret 2023/24 udbetales efterfølgende ved, at det tildelte beløb

modregnes de resterende måneders skolepenge eller SFO opkrævning. Dvs man betaler fuld pris indtil tilskuddet er bevilget.

Ved sygdom:

 • Forældre skal melde deres barn syg til klasselærer via Intra.

Planlagt fravær:

 • Planlagt fravær op til to dage for normal skolegang, aftales med klasselæreren. Ønskes fravær over to dage, sker henvendelsen til skolens ledelse. Der aftales eventuelle lektier med klassens lærer, og det forventes, at man holder sig orienteret, via Skoleintra, om klassens arbejde.

Hvis du ønsker at opskrive dit barn på Bornholms Frie Idrætsskole, kan du henvende dig på skolens kontor på tlf.56 93 07 10

eller på mail: kontor@bfiskole.dk 

Elever til de kommende børnehaveklasser vil modtage brev om optagelse i løbet af oktober måned året før skolestart.

Hvis der ikke umiddelbart er plads i den ønskede klasse, kan du blive opskrevet på venteliste.

I tilfælde af venteliste, vil prioriteringen ske efter følgende kriterier:

 1. Søskende (både biologiske og samboende ”sted-søskende”) og børn af ansatte.
 2. Anciennitet – dvs. det henvendelsestidspunkt, kontoret har noteret på ventelisten. Når det gælder ancienniteten med henblik på optagelse i de kommende børnehaveklasser, er der desuden den tilføjelse, at ancienniteten i barnets første leveår skal ses som henvendelsestidspunktet i forhold til barnets fødselsdato. Herved ligestiller vi børn født i december med børn født først på året.

Optagelse i de øvrige klasser sker, når der opstår ledige pladser. Optagelsen sker efter ovennævnte kriterier. Her vil elev og forældre blive inviteret til en samtale og en rundvisning på skolen med skolelederen. Aftales optagelse på skolen, kontaktes forældre af klasselæreren, og der foreslås en begyndelsesdato for en prøveperiode på 14 dage. I slutningen af denne periode tages kontakt igen, og derefter indskrives eleven, hvis der er enighed om dette.

Tilmelding til skolens SFO sker ligeledes ved henvendelse til skolens kontor. Der tilbydes SFO-plads til alle skolens elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.

Skolens kontor er altid klar til at svare på spørgsmål vedr. optagelse og tilmelding.

Indskrivnings blanket

Skolens elevtal april 2024
Klasse Antal drenge Antal piger Elever i alt
0A 13 10 23
1A 9 11 20
2A 12 10 22
3A 12 7 19
4A 9 14 23
5A 6 13 19
6A 8 4 12
7A 9 7 16
8A 12 10 22
9A 10 8 18
Alle klasser 100 94 194

Ny kirke holder altid konfirmation 2. søndag i maj. Konfirmationsforberedelse i NY Kirke foregår en ugedag efter skoletid.

Se også, hvordan du kommer i kontakt med kirken:  Ny Kirke

Blå mandag

Skolen giver hvert år 7. klasse fri dagen efter deres konfirmation (I Ny Kirke). Dagen planlægges af elever og forældre, og det kan evt. aftales med klasselæreren, at der gives lidt tid til planlægning ved forældremødet i foråret.

Lektion Ringetider
1 08:25-09:10
2 09:10-09:55
3 10:15-11:00
4 11:00-11:45
5 12:45-13:30
6 13:30-14:15
7 14:20-15:05

Der arrangeres skolerejser i 5.-,  8.- og 9.kl.

I 5. kl. arrangeres en overnatning på Bornholm

I 8.kl. arrangeres en rejse til København.

I 9.kl. arrangeres en udlandsrejse. P.t er det en tur til La Santa Sport på Lanzarote.

Skolen planlægger og afholder udgifter til skolerejserne.

Sundhedsplejen i Bornholms Regionskommune tilbyder pr. 1. januar 2024 skolebørn i 0.klasse og 9.klasse screeningsundersøgelser af syn, hørelse, højde, vægt, sundhedsprofiler og sundhedssamtaler.

Forældre og elever kan kontakte sundhedsplejen på mail eller telefon ved behov.

Da den kommunale Sundhedspleje er et frivilligt tilbud, skal du som forældre give et skriftligt samtykke til, at dit barn må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud, som gælder hele skoleåret. Sundhedsplejersken skal stadig indhente samtykke til ekstra undersøgelser eller samtaler, der måtte opstå undervejs i skoleforløbet. Du kan til ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke.

Når dit barn indkaldes til sundhedsplejens generelle tilbud, vil du altid blive informeret. På den måde har du mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har brug for at tale med hende inden hun skal tale med dit barn.

Sundhedsplejerske tilknyttet BFI er Rikke Spang, som træffes torsdage mellem kl. 8.00-13.30

og herudover på tlf. 21 77 32 86 eller på mail: rikke.spang@brk.dk

Der betales skolepenge i 12 måneder. Derudover er der 11 mdr.betaling på kr. 635,- til den obligatoriske madordning, hvor juli måned er betalingsfri.

Skolepengetakster med evt. søskenderabat. Der betales madordning uanset søskendeforhold.

0.-3- klasse.

 1. barn kr. 1370,-
 2. barn kr. 940,-
 3.  og efterfølgende barn er gratis.

4.-9.- klasse.

 1. barn kr. 1495,-
 2. barn kr. 1065,-
 3.  og efterfølgende barn er gratis.

Søskenderabatten beregnes på det ældste barn, og gives til biologiske søskende og sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse.

SFO betaling 0.-3.klasse

Betaling opkræves sammen med opkrævning af skolepenge.

1.barn, kr. 910,-

2.barn, kr. 690,-

3.og efterfølgende barn er gratis

Ved udmeldelse

Der er 1 måneds varsel til den første i måneden på udmeldelse af skole og SFO.

Der betales for madordningen løbende måned ved udmeldelse af skole.

Udmeldelse sker skriftligt til skolens kontor og kan ske med dags varsel.

Der betales løbende måned + 30 dage.

Skolens konto nr.: 0658 0714174991  MobilePay: 71893

Der betales via PBS eller bankoverførsel. Ved bankoverførsel tillægges et administrationsgebyr på 50 kr. pr mdr. 

Eleverne er tilknyttet tandklinikken i Rønne.

Adresse: Aakirkebyvej 25c, 3700 Rønne, tlf. 56927525, mail: roennetandpleje@brk.dkwww.brk.dk/tandpleje
Tandregulering

Alle børn får senest i 6.klasse efterset deres tænder med henblik på tandstillingsfejl. De børn, der har tandstillingsfejl, henvises til specialtandlægen for en nærmere vurdering og eventuelt behandling. Det foregår på Aakirkebyvej 25 B, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 15 99