Vuggestue

Vuggestue er på vej..

Bestyrelses referater

Dokumenter fra skolebestyrelsen


Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen på BFI


Vedr. bestyrelsens sammensætning og arbejdsområder se venligst BFI’s Vedtægter 2017.

Bestyrelsesmedlemmer
Referater

Skolebestyrelsesmedlemmer

Skolebestyrelsen

Kasper P. Stenbye

Kasper P. Stenbye

bestyrelsesformand

kasper@bfiskole.dk

Jakob I.B.Jørgensen

Jakob I.B.Jørgensen

Næstformand

jacob@bfiskole.dk

Line Pelsen

Line Pelsen

Kasser

line@bfiskole.dk

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen

bestyrelsesmedlem

henrik@bfiskole.dk

Torben Mogensen

bestyrelsesmedlem

torben@bfiskole.dk

Katrine Ulbæk Bang

Katrine Ulbæk Bang

bestyrelsesmedlem

katrine@bfiskole.dk

Birgitte Sommergård Larsen

Birgitte Sommergård Larsen

Forældrerepræsentant suppleant

birgitte@bfiskole.dk

Praktisk information

Praktisk information


Elever på Bornholms Frie Idrætsskole har mulighed for at købe skoleårskort via skolen med en egenbetaling på kr. 900,-

Kriterier for at være berettiget til buskort via skolen med rabat:

Børn, der har længere skolevej end:

0.kl. – 3.kl.: 2,5 km
4.kl. – 9.kl.: 5,0 km

Buskortet bestilles ved at aflevere/maile en bestilling til skolens kontor. Der skal til kortet bruges et digitalt billede. Skolen har eventuelt billede fra skolefoto, som kan benyttes, dette aftales med kontoret.

Egenbetalingen på 900 kr. indbetales på skolens konto 0658 0714174991 eller via mobilepay 71893. HUSK at skrive elevens navn, klasse samt “Buskort” på indbetalingen.

Elever som begynder på skolen i løbet af skoleåret, kan også bestille buskort, hvis de opfylder afstands kriteriet vedr. afstand.

Udlevering af buskort:

Buskortet bliver udleveret til eleven på første skoledag efter sommerferien.

Ved evt. udmeldelse fra skolen, bedes buskort afleveret på skolens kontor.

     

 • Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse fra 4.-9. klasse.
 • Tovholder er en voksen fra det pædagogiske personale på skolen.
 • Tovholderen mødes med elevrådsformanden, og der skrives en reminder til klasserepræsentanterne (to pr. klasse) og klasselæreren om at tale med klassen om emner til elevrådsmødet.
 • Formanden, næstformanden og tovholderen mødes og skriver dagsorden på baggrund af indkomne emner fra klasserne.
 • Dagsorden sendes ud med besked til repræsentanterne og klasselæreren om at tage de emner op i klassen, der står på dagsordenen.
 • Elevrådet holder møde. Der skrives referat, som sendes til repræsentanterne og klasselæreren.
 • Repræsentanterne holder klassemøde, og referatet gennemgås.
 • Der afholdes ca. 5 møder årligt.

Formål:

 • Demokratisk dannelsesproces.
 • Elevindflydelse og elevansvar.
 • God kommunikation og forventningsafstemning mellem elever, lærere og skoleledelse.
 • Mødekultur.

Skolens elevtal September. 2021

KLASSE ANTAL DRENGE ANTAL PIGER ELEVER IALT
0A 09 11 20
1A 11 12 23
2A 13 10 23
3A 10 10 20
4A 06 13 19
5A 11 04 15
6A 12 08 20
7A 11 09 20
8A 12 10 22
9A 5 10 15
Alle klasser 100 97 197

År 2022/2023

Fridagsnavn Dato
Sommerferie 25-06-2022 – 09-08-2022
Efterårsferie 15-10-2022 – 23-10-2022
Juleferie 21-12-2022 – 01-01-2022
Vinterferie 18-02-2023 – 26-02-2023
Påskeferie 01-04-2023 – 10-04-2023
St. bededag 05-05-2023 – 07-05-2023
Kr. Himmelfart 18-05-2023 – 21-05-2023
Pinseferie 27-05-2023 – 29-05-2023
Grundlovsdag 05-06-2023 – 05-06-2023
Sommerferie 24-06-2023

Alle dage inklusive

https://bfiskole.dk/wp-content/uploads/2022/01/Fripladstilskud%202021-2022%20ans%C3%B8gningsskema.pdf

Der kan søges om fripladstilskud til betaling af skolepenge og SFO betaling. Der søges for et år ad gangen. Ansøgningsskema og vejledning kan afhentes på skolens kontor eller downloades her:

Ansøgningsskema skolepenge og SFO

Fordelingsnøgle 2022-23

Lægges desuden på ForældreIntra i juni måned.

Ansøgninger skal være afleveret på skolens kontor senest tirsdag d. 31/8 2022.

Omkring januar 2023 vil ansøgninger være behandlet hos Fordelingssekreteriatet, hvorefter skolen får skriftlig besked på,

hvilke elever der er bevilliget tilskud til. Tilskuddet til skoleåret 2022/23 udbetales efterfølgende ved, at det tildelte beløb

modregnes de resterende måneders skolepenge eller SFO opkrævning. Dvs man betaler fuld pris indtil tilskuddet er bevilget.

Ved sygdom:

 • Forældre skal melde deres barn syg til klasselærer via Intra.

Planlagt fravær:

 • Planlagt fravær op til to dage for normal skolegang, aftales med klasselæreren. Ønskes fravær over to dage, sker henvendelsen til skolens ledelse. Der aftales eventuelle lektier med klassens lærer, og det forventes, at man holder sig orienteret, via Skoleintra, om klassens arbejde.

Hvis du ønsker at indskrive dit barn på Bornholms Frie Idrætsskole, kan du henvende dig på skolens kontor på tlf.56 93 07 10

eller på mail: kontor@bfiskole.dk 

Elever til de kommende børnehaveklasser vil modtage brev om optagelse i løbet af oktober måned året før skolestart.

Hvis der ikke umiddelbart er plads i den ønskede klasse, kan du blive opskrevet på venteliste.

I tilfælde af venteliste, vil prioriteringen ske efter følgende kriterier:

 1. Søskende (både biologiske og samboende ”sted-søskende”) og børn af ansatte.
 2. Anciennitet – dvs. det henvendelsestidspunkt, kontoret har noteret på ventelisten. Når det gælder ancienniteten med henblik på optagelse i de kommende børnehaveklasser, er der desuden den tilføjelse, at ancienniteten i barnets første leveår skal ses som henvendelsestidspunktet i forhold til barnets fødselsdato. Herved ligestiller vi børn født i december med børn født først på året.

Optagelse i de øvrige klasser sker, når der opstår ledige pladser. Optagelsen sker efter ovennævnte kriterier. Her vil elev og forældre blive inviteret til en samtale og en rundvisning på skolen med skolelederen. Aftales optagelse på skolen, kontaktes forældre af klasselærern, og der foreslås en begyndelsesdato for en prøveperiode på 14 dage. I slutningen af denne periode tages kontakt igen, og derefter indskrives eleven, hvis der er enighed om dette.

Tilmelding til skolens SFO sker ligeledes ved henvendelse til skolens kontor. Der tilbydes SFO-plads til alle skolens elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.

Skolens kontor er altid klar til at svare på spørgsmål vedr. optagelse og tilmelding.

Indskrivnings blanket

Ny kirke holder altid konfirmation 2. søndag i maj. Konfirmationsforberedelse i NY Kirke foregår en ugedag efter skoletid.

Se også, hvordan du kommer i kontakt med kirken:  Ny Kirke

Blå mandag

Skolen giver hvert år 7. klasse fri dagen efter deres konfirmation (I Ny Kirke). Dagen planlægges af elever og forældre, og det kan evt. aftales med klasselæreren, at der gives lidt tid til planlægning ved forældremødet i foråret.

Lektion Ringetider
1 08:25-09:10
2 09:10-09:55
3 10:15-11:00
4 11:00-11:45
5 12:45-13:30
6 13:30-14:15
7 14:20-15:05

Der arrangeres skolerejser i 5.-,  8.- og 9.kl.

I 5. kl. arrangeres en overnatning på Bornholm

I 8.kl. arrangeres en rejse til København.

I 9.kl. arrangeres en udlandsrejse. P.t er det en tur til La Santa Sport på Lanzarote.

Skolen planlægger og afholder udgifter til skolerejserne.

Sundhedsplejen i Bornholms Regionskommune tilbyder alle skolebørn screeningsundersøgelser af syn, hørelse, højde, vægt, sundhedsprofiler og sundhedssamtaler på udvalgte klassetrin.

Da den kommunale Sundhedspleje er et frivilligt tilbud, skal du som forældre give et skriftligt samtykke til, at dit barn må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud, som gælder hele skoleåret. Sundhedsplejersken skal stadig indhente samtykke til ekstra undersøgelser eller samtaler, der måtte opstå undervejs i skoleforløbet. Du kan til ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke.

Der tilbydes screening i følgende klasser:

0. KL.: screening højde, vægt, syn, hørelse og motorik, samt samtale sammen med forældre. 

1. KL: screening højde, vægt, syn og evt. hørelse, samt samtale sammen med forældre.

4. Kl.: screening højde, vægt og syn, samtale uden forældre.

7. Kl.: screening højde, vægt og syn, samtale uden forældre.

9. Kl.: screening højde, vægt, syn og hørelse, samtale uden forældre.

Når dit barn indkaldes til sundhedsplejens generelle tilbud, vil du altid blive informeret. På den måde har du mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har brug for at tale med hende inden hun skal tale med dit barn.

Sundhedsplejerske tilknyttet BFI er Rikke Spang, som træffes torsdage mellem kl. 8.00-13.30

og herudover på tlf. 21 77 32 86 eller på mail: rikke.spang@brk.dk

Der betales skolepenge i 12 måneder. Derudover er der 11 mdr.betaling på kr. 570,- til den obligatoriske madordning, hvor juli måned er betalingsfri.

Skolepengetakster med evt. søskenderabat. Der betales madordning uanset søskendeforhold.

0.-3- klasse.

 1. barn kr. 1230,-
 2. barn kr. 845,-
 3.  og efterfølgende barn er gratis.

4.-9.- klasse.

 1. barn kr. 1340,-
 2. barn kr. 955,-
 3.  og efterfølgende barn er gratis.

Søskenderabatten beregnes på det ældste barn, og gives til biologiske søskende og sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse.

SFO betaling 0.-3.klasse

Betaling opkræves sammen med opkrævning af skolepenge.

1.barn, kr. 820,-

2.barn, kr. 620,-

3.og efterfølgende barn er gratis

Ved udmeldelse

Der er 1 måneds varsel til den første i måneden på udmeldelse af skole og SFO.

Der betales for madordningen løbende måned ved udmeldelse af skole.

Udmeldelse sker skriftligt til skolens kontor og kan ske med dags varsel.

Der betales løbende måned + 30 dage.

Skolens konto nr.: 0658 0714174991  MobilePay: 71893

Der betales via PBS eller bankoverførsel. Ved bankoverførsel tillægges et administrationsgebyr på 50 kr. pr mdr. 

Eleverne er tilknyttet tandklinikken i Rønne.

Adresse: Aakirkebyvej 25c, 3700 Rønne, tlf. 56927525, mail: roennetandpleje@brk.dkwww.brk.dk/tandpleje
Tandregulering

Alle børn får senest i 6.klasse efterset deres tænder med henblik på tandstillingsfejl. De børn, der har tandstillingsfejl, henvises til specialtandlægen for en nærmere vurdering og eventuelt behandling. Det foregår på Aakirkebyvej 25 B, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 15 99

Personale

Ledelse

Grethe Kofoed Svendsen, GKS

Grethe Kofoed Svendsen, GKS

Skoleleder

gks@bfiskole.dk

Karina Bjørn, KB

Karina Bjørn, KB

Vice skoleleder

kb@bfiskole.dk

Susie Krusell, SK

Susie Krusell, SK

Pædagogisk leder

sk@bfiskole.dk

Kontor

Lene Brandt Pedersen, LBP

Lene Brandt Pedersen, LBP

Sekretær

lbp@bfiskole.dk

Pia Grønvall, PG

Pia Grønvall, PG

Kontorassistent

pg@bfiskole.dk

Lærere

Ann-Katrin Cordua, AC

Ann-Katrin Cordua, AC

Børnehaveklasseleder

ac@bfiskole.dk

David V. Vestergaard, DV

David V. Vestergaard, DV

Bh. klasseleder/pædagog

dv@bfiskole.dk

Irene Christina Elisabeth Falk Holm, CH

Irene Christina Elisabeth Falk Holm, CH

Lærer

ch@bfiskole.dk

Camilla Sunke, CS

Camilla Sunke, CS

Lærer

cs@bfiskole.dk

Christina Bækgaard, CV

Christina Bækgaard, CV

Lærer

cv@bfiskole.dk

Jette Johansen, JJ

Jette Johansen, JJ

Lærer

jj@bfiskole.dk

Lismari Boye Jørgensen, LB

Lismari Boye Jørgensen, LB

Lærer

lb@bfiskole.dk

Laura Marx Nielsen, LM

Laura Marx Nielsen, LM

Lærer

lm@bfiskole.dk

Sanja Monrad, SM

Sanja Monrad, SM

Lærer

sm@bfiskole.dk

Samuel Steen Andersen, SA

Samuel Steen Andersen, SA

Lærer

sa@bfiskole.dk

Michael Gren Sørensen MG

Michael Gren Sørensen MG

lærer

mg@bfiskole.dk

Morten Solberg Pedersen MP

lærer

mg@bfiskole.dk

Jon Schmidt

Lærer

js@bfiskole.dk

Pædagogisk personale

Louise E. B. Mattsson, LO

Louise E. B. Mattsson, LO

Primær Pædagog

lo@bfiskole.dk

Anni Østrup, AN

Anni Østrup, AN

Pædagog

an@bfiskole.dk

Yvonne A. D. Guldbæk, YG

Yvonne A. D. Guldbæk, YG

Pædagog

yg@bfiskole.dk

Louise Strander Hjorth Hansen LH

Louise Strander Hjorth Hansen LH

Pædagog

lh@bfiskole.dk

Maja Dahl, MJ

Maja Dahl, MJ

Pædagogmedhjælper

mj@bfiskole.dk

Sofie Kryger Hjorth

Pædagog

Morten Solberg Pedersen MP

Pædagog

Mette J. K. Dam, MD

Mette J. K. Dam, MD

Pædagogmedhjælper

md@bfiskole.dk

Morten Søfting MO

Morten Søfting MO

Pædagog medhjælper

mo@bfiskole.dk

Køkken

Mette Sommer. Nielsen, MN

Mette Sommer. Nielsen, MN

Kok

mn@bfiskole.dk

Susan overgaard

Køkkenassistent

Spencer Kris Powell SP

Køkkenassistent

spencerp1903@hotmail.com

Pedel

Michael Møller, MM

Michael Møller, MM

Pedel

mm@bfiskole.dk

Peter B. Jacobsen, PJ

Peter B. Jacobsen, PJ

Pedelmedhjælper

pj@bfiskole.dk

Steffen S. Juul, SJ

Steffen S. Juul, SJ

Pedelmedhjælper

sj@bfiskole.dk

Flemming Møller

Flemming Møller

Chauffør

sj@bfiskole.dk

Vikarer

Jasmin Deichmann Haas

Jasmin Deichmann Haas

Vikar

ca@nfiskole.dk

BFI som praktiksted

Politikker

Politikker

Sundhed og trivsel


 • Forældre indkaldes til samtale med skoleleder og køkkenleder.
 • Relevant dokument forlægges.
 • Køkkenleder vurderer sammen med skoleleder, om ønskede hensyn kan imødekommes.
 • Årlig opfølgning. Køkkenleder tager kontakt til forældre.
 • På første personalemøde oplyses hvilke elever, der kræver særlig opmærksomhed i forhold til allergier, diabetes m.m.
 • Køkkenleder opdaterer løbende en liste med navne de elever, der kræver særlige opmærksomhed i forhold til fødevarer. Listen findes på Skoleintra under nyt fra kontoret.

Formål:

 • Seriøs begrundelse for særlig hensyntagen.
 • Forståelse for problemstilling.
 • Faglig vurdering af, om skolen kan imødekomme ønsket.
 • Skolens obligatoriske madordning opretholdes.
 • Personalet er opdateret.

Version 1

Alkohol og misbrug:

 • Der nydes ikke alkohol eller andre rusmidler i skoletiden 8.00-16.00 og ikke til skolearrangementer, hvor elever deltager.

Formål:

 • Medmenneskeligt hensyn og sund livsstil.

Version 2

Brobygning fra børnehaven til 0. klasse.

 • Forældre til opskrevne elever inviteres til informationsmøde på skolen i efteråret.
 • Forældrene bekræfter opskrivningen med tilbagemelding med en underskrevet tilladelse til brobygning, såfremt barnet er optaget på skolen.
 • Forældre og kommende elev inviteres til et møde på skolen til en samtale med børnehaveklasselederen.
 • Er der tvivl om skoleparathed eller der er behov for en afklaring vedr. særlige behov og hensyn, tager skolen kontakt til børnehaven for yderligere information.
 • Er der tvivl vedr. skolemodenhed, eller om barnet kan rummes, besøger, efter aftale med forældre og det pædagogiske personale i børnehaven. afdelingsleder og børnehaveklasselederen børnehaven. Besøgets formål er at se barnet i vante omgivelser og få en uddybende samtale med personalet i børnehaven.
 • Der afholdes efterfølgende et netværksmøde på skolen med deltagelse af forældre, pædagogisk afdelingsleder, børnehaveklasselederen og skolelederen, hvor det endeligt besluttes om barnet kan begynde skolegangen på Bornholms Frie Idrætsskole.

Formål:

 • Alle elever, der skal begynde på Bornholms Frie idrætsskole, får de bedste forudsætninger for, at skolegangen skal blive en succes. 

Version 2

Skolen:

Eleven må komme i skole, når behandlingen er iværksat.

Skolen informerer relevante forældre, når der konstateres børneorm.

Hjemmet:

Giv skolen besked ved fund af børneorm.

Søg egen læge, der ordinerer medicin mod børneorm.

Alle i familien skal behandles, og behandlingen gentages efter 14 dage.

Forebyggelse:

Det er vigtigt med god hygiejne.

Grundig håndvask efter toiletbesøg og før hvert måltid.

Hold negle kortklippede og rene.

Hyppig vask af håndklæder, sengetøj, og undertøj ved minimum 60 grader.

Rengøring af soveværelser.

Info vedr. børneorm:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/protozoer-og-orme/boerneorm/

Version 1

Skolen:

Eleven må komme i skole, når behandlingen er iværksat.

Brug sok/badesandaler ved badning eller fodvorten kan pensles grundigt med klar neglelak om morgenen inden gymnastik og svømning

Hjemmet:

Kontakt egen læge vedr. behandling, så snart vorten er opdaget

Info vedr. Fodvorter:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hud/sygdomme/papler-nupret-udslaet/vorter/

Version 1

Skolen:

Hvis personalet opdager lus hos et barn gives besked til hjemmet, som skal iværksætte behandling.

Eleven må først komme i skole igen, når behandlingen er iværksat.

Skolen informerer forældre, når der konstateres lus.

Hjemmet:

Giv skolen besked ved lusefund

Iværksæt effektiv behandling enten ved kæmning alene eller ved brug af lusemiddel og kæmning (Apoteket kan f.eks. spørges til råds)

Put huer, kamme, børster m.m. i fryseren et døgn.

Forebyggelse:

Undersøg barnet jævnligt

Giv skolen besked ved lusefund

Info vedr. lus:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hud/sygdomme/kloeende-lidelser/lus-og-kaemning/

Version 1

Definition:

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et
sted, hvor personen er tvunget til at opholde sig. Eller/og når en person gentagne gange
over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Negative
handlinger kan være af psykisk, fysisk eller materiel art. Med andre ord, der er en vis
ubalance i styrkeforholdet mellem to eller flere personer.

Mobning kan foregå:

 • Verbalt (krænkende udsagn, mundtligt, sms, chat og facebook )
 • Socialt (holdt udenfor fællesskabet)
 • Materielt (at få ødelagt personlige ting)
 • Psykisk (at blive truet eller tvunget til ting)
 • Fysisk ( at blive skubbet, slået eller sparket)
 • Bornholm Frie Idrætsskole arbejder bevidst på at være en mobbefri skole.

Derfor er det vigtigt, at alle skolens parter er bekendt med og gør brug af mobbepolitikken
på skolen.

Målet er, at lærere, forældre og elever:

 • Ved hvad mobning er.
 • Ved at mobning ikke tolereres.
 • Ved at alle har ansvar og del i indsatsen mod mobning.
 • Ved at alle involverede parter får redskaber til at håndtere situationen.

Tegn på at en elev måske bliver mobbet kan være:

 • Eleven er ked af at skulle i skole.
 • Eleven klarer sig dårligere i skolen.
 • Eleven isolerer sig fra sine klassekammerater.
 • Eleven bliver indelukket og mister tilliden til sig selv.
 • Eleven bliver let irritabel og har tendens til vredesudbrud.
 • Eleven holder op med at dyrke fritidsinteresser.

Forebyggelse af mobning på Bornholms Frie Idrætsskole:

 • Arbejdet med de sociale kompetencer prioriteres højt og er en naturlig del af
  årsplanen for de enkelte klassetrin.
 • Der afholdes teammøder 4 x om året med klasselærer og matematiklærer, hvor hver
  enkelt elevs trivsel drøftes.
 • Der afholdes afdelingsmøder 2 om året, hvor man gennemgår klassernes og
  afdelingens trivsel
 • Der afholdes klassemøder 2 x om året med alle klassens lærer, hvor hver enkelt
  elevs trivsel drøftes
 • Arbejder med Trin for trin i vip og 0.klasse for at træne og udvikle elevernes sociale
  kompetencer tidligt i deres skoleforløb.

Indledende forløb når mobningen opdages:

 • Orientering til skolen ledelse fra klasselærer. Skolens ledelse har det overordnede
  pædagogiske ansvar og skal derfor orienteres.
 • Orientering til forældre til offer og mobber(e). Forældrene orienteres om
  situationen, som læreren har erfaret den.
 • Klasselæreren indkalder til et møde i lærerteamet. Hvis eleven er tilmeldt SFO,
  deltager SFO’en i mødet. Der planlægges tiltag som passer til situationen for offer,
  mobber(e) og klassen/SFO.
 • Orientering til klassens forældre hvor de opfordres til at støtte og bakke op omkring
  de tiltag der bliver sat i værk i klassen.
 • Orientering til eleverne om situationen i klasse.

Tiltag der skal sættes i værk.

 • Klasselæreren har ekstra fokus på arbejdet med de sociale kompetencer i klassen.
 • Evt. tage udgangspunkt i bogen: ” Er du med mod mobning? ­ 42 veje til bedre
  trivsel” fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø).
 • Ugentligt klassemøde med klasselæreren

Tiltag der kan sættes i værk:

 • Individuelle elevsamtaler med offer, mobber(e)
 • Individuelle elevsamtaler med alle elever i klassen
 • AKT­lærer kommer og observerer klassen
 • AKT­lærer laver i samarbejde med klasselæreren et forløb i klassen, som skal styrker
  de sociale relationer blandt eleverne.
 • Indkaldelse til møde med offers forældre
 • Indkaldelse til møde med mobber(e) forældre
 • Indkaldelse til fælles forældremøde
 • Kontakt PPR ( psykolog, socialrådgiver og inklusionskonsulent)
 • Kontakt SSP ( Socialrådgiver, politi og skole)

Hvad kan forældre gøre:

Hvis dit barn bliver mobbet?
Tag problemet alvorligt – dit barn er formentlig mere ked af det end du tror. Forsøg at
bevare roen og tænk tingene igennem inden du gør noget. Det er vigtigt at dit barn føler at
du har styr på situationen. Tag dig god tid til at tale ud med barnet. Lad barnet foreslå
løsninger på problemet. Hvis problemet fortsætter, kontakt skolen – i første omgang
klasselæreren.
Hvis dit barn mobber?
Undgå at overreagere. Få barnet til at fortælle og find ud af, hvad dit barn tror der sker.
Beskriv hvordan du ser situationen, og hvad du mener om den. Få dit barn til at gøre det
godt igen. Hjælp dit barn til at finde bedre måder at løse problemer på. Kontakt og
informer klasselæreren.

Hvad kan du som forældre gøre for at forebygge mobning i dit barns klasse:

 • Tal positivt om dine børns klassekammerater og deres forældre. Derved er du med til
  at skabe gode sociale relationer i dit barns klasse.
 • Hjælp dit barn med at få legekammerater på kryds og tværs i klassen. Det er en
  styrke for dit barn og for fællesskabsfølelsen i klassen.
 • Sæt spot på “usynlige” kammerater i dit barns klasse. Børn, der ikke nævnes, aldrig
  er med hjemme
 • Når du holder fødselsdag for dit barn, så husk en social fødselsdagspolitik: alle eller
  drenge/piger
 • Prioriter samvær med de andre forældre i klassen. Bak op omkring tiltagene fra
  forældrerådet. Det smitter af på børnene
 • Støt lærerteamet i at prioriterer det sociale liv i klassen. De har brug for forældrenes
  opbakning.
 • Hvis du har en bekymring eller er utilfreds med en problematik, så brug de rigtige
  kommandoveje. Først klasselæreren, så skolelederen og til sidst
  forældrerepræsentanter fra bestyrelsen.

Version 1

Bornholms Frie Idrætsskole er en røgfri skole.

 • Der ryges ikke på skolens matrikel.
 • Elever og personale ryger ikke i skolesammenhænge.
 • Skolen er tilknyttet Røgfri Fremtid. For mere info tryk her.

Formål:

 • Medmenneskeligt hensyn og sund livsstil.

Version 1

Praktisk


 • Dagen er en klasselærerdag.
 • Der flages ved SFO-en.
 • Alle elever møder klokken 9.00-11.00.
 • Alle elever samles i skolegården.
 • Ledelsen byder velkommen.
 • Der synges en sang og flaget hejses i skolegården.
 • Klasserne fra 4.-9. sendes til deres hjemklasser.
 • Børnehaveklassen får deres velkomstgave.
 • 1., 2. og 3. kl. sendes til deres hjemklasser.
 • Børnehaveklassen fotograferes og sendes derefter til deres klasse sammen med forældrene.
 • Forældrene bydes på kaffe i SFO’en.
 • Der er frugt i 10-pausen.
 • SFO elever spiser frokost.

Formål:

 • Alle klasserne bydes velkommen.
 • Børnehaveklassen bydes særlig velkommen og modtager en gave fra skolen.

Version 1

 • Bestyrelsen har ansat skolelederen som daglig leder af skolen. Alle spørgsmål, som omhandler skolens drift, personale eller elever, stiles til skolelederen.
 • Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen og kan anmode om indsigt i skolelederens dispositioner.

Der skal altid rettes henvendelse til det nærmeste niveau:

 1. Lærer/pædagog
 2. Klasselærer/afdelingsleder
 3. Skoleleder
 4. Bestyrelse

Såfremt der rettes henvendelse til bestyrelsen, drøfter bestyrelsesformanden henvendelsen med skolelederen og henvendelsen drøftes yderligere i bestyrelsen.

Bestyrelsens syn på sagen meldes derefter direkte til spørgestiller.

Vedr. elevsager kan der udelukkende rettes henvendelse angående egne børn. Der kan ikke ske henvendelse på andres vegne.

Version 1

 • Der er ikke i skoletiden luft i hoppepuden.

Formål:

 • Elevernes sikkerhed

Version 1

 • Bornholms Frie Idrætsskole (BFI) er en lektieskole, hvor eleverne får lektier for, der skal laves hjemme. På BFI ser vi lektier som en naturlig del af læringsprocessen.
 • Der er naturligvis en progression fra de yngste klasser til de ældste klasser ved, at forældrene skaber tid og rum til lektielæsning hen imod, at eleverne begynder at tage ansvar for skolearbejdet og egen læring.
 • Særligt i de mindre klasser skal fokus være på at lektielæsningen er en positiv oplevelse, således at barnet får en succes og dermed opmuntres til mere læring. Det er dog vigtigt på alle klassetrin, at forældrene bakker op om- og viser interesse i elevens hverdag og skolegang, hvilket vi også ser lektielæsning som et middel til.

Formål:

 • Tilgodese individuelle behov og evner, og dermed hjælpe den enkelte elev til de bedste resultater.
 • Forberede elever på videre uddannelse, hvor gode studievaner og selvstændighed er en forudsætning.
 • Medvirke til, at skoledagene ikke bliver for lange, og i stedet gøre selve undervisningstiden mest effektiv.
 • Medvirke til forældreopbakning/ interesse i elevens hverdag og skolegang.

Version 1

 • Eleverne får låst deres telefoner inde i skabene om morgenen, inden første lektion begynder, og de får udleveret telefonerne igen, når de har fri.
 • Eleverne får udleveret deres telefoner, hvis de ikke slutter undervisningen på skolen.
 • Er telefonen medbragt udenfor skoleområdet i skoletiden, skal den ALTID ligge i tasken.
 • Telefonen kan naturligvis bruges i undervisningsøjemed på lærerens opfordring.
 • Medbringes telefonen i idræt til Klemenskerhallen, skal den ligge i tasken, som placeres i hallen inden omklædning, og hentes efter omklædning, når lektionerne er slut.
 • Ved idræt på skolen, forbliver mobilerne i klassen.
 • Telefon der er medbragt i skoletiden og i skolesammenhænge, er altid elevens eget ansvar.

Formål:

 • God kommunikation og forventningsafstemning mellem skolen, forældre og elever.
 • Eleverne bevarer den direkte kontakt til klassekammeraterne i skoletiden.
 • Eleverne bevæger sig i pauserne.
 • Eleverne er til stede mentalt på skolen også i pauserne
 • Skolen har ikke ansvaret for elevernes mobiler.
 • Ingen mobiler i omklædningsrummene.

Version 1

Sidste skoledag:

 • Sidste skoledag på Bornholms Frie Idrætsskole afholdes dagen før de kommunale skoler holder sidste skoledag.
 • Det er en klasselærerdag.
 • Program for 9. klasses sidste skoledag godkendes af ledelsen. 
 • Alle elever møder 8.25.
 • 9. klasse spiser morgenmad med deres lærere fra 8.00 til 8.45. Køkkenet laver morgenmaden. Det øvrige personale vikarierer for 9. klasses lærere.
 • 9. klasse møder klokken 7.30 og hjælper med klargøring af morgenmaden.
 • 9. klasse tilrettelægger dagen fra 9.15 og indtil frokost.
 • Inden frokost ca. 11.15 vinkes der farvel til 9. klasse.
 • 9. klasse må gerne uddele karameller til de andre elever.

Formål:

 • En god dag for alle.

Version 2

 • Læreren medbringer altid mobiltelefon.
 • BFI benytter Rønne Svømmehal, Hasle Friluftbad. Klemensker Svømmebad og tilbuddene vedr. vandaktiviteter på La Santa.
 • Ved stævneafvikling kan der benyttes andre lokaliteter.

Rønne svømmehal:

Svømmehallens regler og ansvar:

 • Det er Rønne Svømmehals ansvar, at der som minimum altid er en person til stede i svømmehallen, der har kendskab til det tekniske anlæg, evakuerings- og beredskabsplaner.
 • De almindelige ordensregler er altid gældende for alle, der benytter hallen.
 • Vandrutsjebanen kan benyttes ved sæsonafslutning inden juleferien og sommerferien.
 • Der er adgang til omklædningsfaciliteter 10 minutter inden badetiden begynder. Omklædningsrummene skal forlades senest 15. minutter efter badetiden er slut.
 • Svømmehallen forbeholder sig retten til at kontrollere, at alle sikkerhedsreglerne bliver overholdt.

Skolens regler og ansvar:

 • Medarbejderne skal sørge for, at stedets sikkerhedskrav overholdes.
 • Der skal være mindst en person med gyldig bassinlivredderprøve til stede på bassinkanten pr. påbegyndt 15 børn i vandet. Skolen tilkøber livredder, såfremt dette ikke kan opfyldes.
 • Bassinlivredderprøven skal aflægges hvert år.

Hasle Friluftbad:

 • Fra 6. klasse og inden der bades fra friluftbadet, tages BFI-svømmetesten i Rønne Svømmehal. (se nedenstående vedr. test.)
 • Mindst 2 medarbejdere til stede.
 • Mindst en person med gyldig bassinlivredderprøve ved bassinkanten. Livredderprøven fornyes årligt.
 • Eleverne tælles ofte- især før og efter badning.
 • Maximalt 12 elever må deltage i badning ad gangen.
Klemensker Svømmebad:

Svømmehallens regler og ansvar:

 • Der er altid mindst 1 livredder til stede i åbningstiden.

Skolens regler og ansvar:

 • Medarbejderne skal sørge for, at stedets sikkerhedskrav overholdes, og at der er en livredder til stede.
 • Mindst 2 medarbejdere til stede.
 • Mindst en person med gyldig bassinlivredderprøve ved bassinkanten. Livredderprøven fornyes årligt.
 • Eleverne tælles ofte- især før og efter badning.
 • Maximalt 15 elever må deltage i badning ad gangen.
 • Bassinlivredderprøven skal aflægges hvert år.
 • Alle børn har redningsvest/bælte/vinger eller lign. på, når de er i vandet.

Badning i forbindelse Jobolandbesøg: Gældende for klassetur for 6. og 8.klasse.

 • Alle elever skal minimum kunne opfylde kravene til BFI-svømmetest
 • Eleverne skal gøres bekendt med og overholde stedets sikkerhedsregler
 • Der er livredder ved poolen i Joboland. Der er lærere med på denne tur, som vil være til stede ved poolen, men lærerne har ikke nødvendigvis livredderbevis

Badning i forbindelse med skolerejse til La Santa:

 • Alle elever skal minimum kunne opfylde kravene til BFI-svømmetest.
 • Eleverne skal gøres bekendt med og overholde stedets sikkerhedsregler.
 • Der er livredder ved poolen på La Santa, og eleverne har tilladelse til at bade i poolen uden opsyn fra skolens medarbejdere. (inden afrejse har forældrene givet skriftlig tilladelse til dette).
 • Ønsker eleverne på egen hånd (udenfor evt. holdundervisning afholdt af La Santa), at benytte 50m bassiner, dyrke vandsport eller bade i havet, skal det aftales med en voksen, som således har opsynet.
 • Forældregodkendelse på ovenstående vedr. badning i forbindelse med skolerejse til La Santa:

Formål:

 • Optimal sikkerhed

BFI-svømmetest:

 • Eleverne skal kunne hoppe i vandet på benene og svømme frisvømning 50 meter
 • Svømme med hovedet under vand minimum 5 meter.
 • Træde vande 60 sekunder.
 • Kendskab til de 5 baderåd.

Version 1

Snelukning:

 1. Skole, SFO og børnehaven lukker, når politiet fraråder alt udkørsel.
 2. Skolen, SFO og børnehave lukker, hvis offentlig trafik ikke kører eller indstilles i løbet af skoledagen. 
 3. Melding vedr. lukning findes på P4 Bornholm og skrives på Skoleintra senest klokken 7.15.Lærerne skal være til rådighed for eleverne via internettet i tidsrummet 9.00-13.00.
 4. Ved større frafald af elever pga. snevejr kan eleverne samles på tværs af klasserne. Der vil foregå en vedkommende, kvalificeret undervisning. 

For mellemtrin og overbygning gælder:

Senest klokken 9.00 skal lærerne i de respektive fag på de pågældende dage via Skoleintra give eleverne lektier for, svarende til det antal timer eleverne har de pågældende skoledage.

For indskoling gælder:

Senest klokken 9.00 skal lærerne i dansk og matematik give en lektie via Skoleintra svarende til ca. en lektion pr. fag. 

Formål:

Eleverne modtager undervisning trods lukning af skolen.

Version 2

 • 1. hold: 0. – 4. klasse spiser fra kl. 11.45-12.15
 • Der spises mellem kl. 11.45 – 12.10. Eleverne skal minimum blive siddende til kl. 12.05,  og der ryddes af bordene kl. 12.10 – 12.15
 • Bordene aftørres, og efterlades rengjorte med stolene sat ind til bordene.
 • 2. hold: 5. – 9. klasse spiser fra kl. 12.15-12.45
 • Der spises mellem kl. 12.15 – 12.40. Eleverne skal minimum blive siddende til kl. 12.35, og der ryddes af bordene kl. 12.40-12.45.
 • Bordene ryddes for alt service m.m., aftørres grundigt, og efterlades rengjorte med stolene sat ind til bordene.

Grundet undervisning andre steder end på skolen, kan spiseholdene variere. Køkkenet udsender skema med ændringer, som altid skal følges.

 • Læreren, fra lektionen op til spisepausen, spiser med sine elever. Er læreren forhindret, finder læreren en løsning evt. via kontoret, således at der altid er en voksen, der har ansvaret for klassen. I forbindelse med sygdom påføres på vikarskemaet, hvem der spiser med eleverne.
 • Der er indgang til spisesalen via døren mod parkeringspladsen. Der er herefter udgang via sognerådssalen.
 • Klassen samles udenfor spisesalen. Klassen går først ind når deres lærer er kommet.
 • Der vaskes hænder inden spisning.
 • Klassen spiser samlet, og i spisetidsrummet skal eleverne blive siddende på deres pladser. Klassens lærer er den sidste der forlader spisesalen.

Alle ansatte er fælles om at få spisningen til at blive en god oplevelse.

Formål:

 • Måltidet på Bornholms Frie Idrætsskole er en del af skolens profil, og skal både i indhold og form afspejle skolens ånd.

2 elever fra 7. klasse hjælper, efter tur, med opvasken. De spiser derfor med på 1. hold.

 • 7. klasses hjælp med opvasken er en del af madkundskabsundervisningen på Bornholms Frie Idrætsskole, og ledes af køkkenlederen.

Pædagogisk formål:

-at samarbejde

-at lære om hygiejne

-at kunne begå sig i et køkkenmiljø

-at kunne overskue og disponere

Version 2

Vikardækning:

 • En vikar læser timerne. Læreren laver en undervisnings plan til vikaren. 
 • I tilfælde af at der ikke ligger vikarplan, er klassens lærere evt. behjælpelige med vikarmateriale til vikaren.
 • Vikaren følger, så vidt det er muligt, vikarplanen og melder tilbage til læreren.

Vikardækning af lektioner:

 • Som udgangspunkt dækkes alle lektioner.
 • I enkelte særlige tilfælde kan elever fra 9 klasse få fri. Dette er absolut en undtagelse og benyttes særdeles sjældent. I dette tilfælde skrives det på SkoleIntra om morgenen.

Formål:

 • Alle elever modtager den planlagte undervisning.
 • Lærerne forestår vikarmaterialet, derved sikres kvalitet og kontinuitet. 

Version 2

Kontor


 • Senest to uger efter prøveperiodens begyndelse meddeler forældrene skolen beslutningen. Indtil da holdes elevens plads åben.
 • Beslutter eleven at fortsætte på en anden skole, aftales en lektion, hvor eleven kommer og siger farvel til klassekammeraterne, og klasselæreren informerer klassens forældre om en elevs udmeldelse.
 • Der er 1. måneds varsel til den første i måneden på udmeldelse af skole og SFO. Der betales for madordningen løbende måned ved udmeldelse af skole. Udmeldelse sker skriftligt til skolens kontor og kan ske med dags varsel. Der betales løbende måned + 30 dage. 

Formål:

 • God kommunikation og forventningsafstemning mellem skolen, forældre og elever.
 • Eleverne bevarer kontakten og det gode forhold til klasseeleverne.

Version 1

Forældre


 • Skolen giver som hovedregel altid eleverne fri forældrenes forespørgsel.
 • Ved mindre end tre dages fravær rettes henvendelse til klasselærer, herefter rettes henvendelse til skolens ledelse.
 • Det er forældrenes eget ansvar via Skoleintra, at eleverne fagligt følger klassen under elevens fravær.
 • Gennemfører klassen prøver under elevens fravær, er det op til læreren at beslutte, om eleven skal have foretaget prøven ved en senere lejlighed.
 • Fravær i 9. klasse udenfor skolens ferier kræver ekstra opmærksomhed, da terminsprøver, skolerejse, projektopgave m.m. allerede udgør en stor del af skoleåret.
 • For at gennemføre projektopgaven i 9. klasse kræves det, at eleven er til stede i søgeugen, skriveugen og på fremlæggelsesdagen.
 • Det er forældrenes ansvar at følge skolekalenderen på Skoleintra og evt. rette henvendelse til kontoret, inden ferien planlægges.

Formål:

 • At forældre og eleverne kan planlægge selvvalgt fravær
 • At lærerne og klassen, uhindret en elevs selvvalgt fravær, fortsat kan planlægge og udføre undervisningen.

Version 1

 • Ca. fem gange årligt afholdes fælles forældrerådsmøder af ca. to timers varighed. Placeringen kan variere, men der afholdes altid møder før og efter forældremøderne i diverse klasser samt et møde i begyndelsen af kalenderåret.
 • Skolelederen, bestyrelsesrepræsentanten og den pædagogiske afdelingsleder er tovholder.
 • Klassernes repræsentant(er), skoleleder, bestyrelsesrepræsentant og pædagogisk afdelingsleder deltager.
 • Der skrives referat, der lægges på Skoleintra.

Formål:

 • Rådet er klassernes talerør til bestyrelse og ledelse og omvendt.

Version 1

Forældremøder:

 • To gange årligt afholdes forældremøder af ca. to timers varighed.
 • Klasselæreren er tovholder. 
 • Klasselæreren deltager i første møde. 
 • Klasselæreren deltager i andet møde. Fra 0-3. kl deltager desuden en anden medarbejder fra klasseteamet.
 • Der skrives referat, som sendes til kontoret.
 • Referatet arkiveres af klasselæreren på Skoleintra under dokumenter.
Første møde: Andet møde:
Afholdes inden oktober Afholdes inden maj
Klasselæreren indkalder og laver dagsorden Klasselæreren indkalder og laver dagsorden i samråd med forældrerepræsentanterne
Obligatoriske punkter Obligatoriske punkter
Forældrearbejdsseddel udfyldes og afleveres til kontoret

Repræsentant(er) til fællesforældreråd findes

Cykelsponsor
Nyt fra og til Fælles Forældreråd Nyt fra og til Fælles Forældreråd

Version 06-21

Skole-hjemsamtaler

 • Alle elever fra 0.-til og med 8. klasse indkaldes til skole/hjem-samtale i efteråret. Dansk- og matematiklærer samt evt. støttelærer deltager. Ca. 20 minutter pr. elev.
 • Alle elever fra 9. klasse indkaldes til skole/hjem-samtale i efteråret. 10 minutter pr. elev pr. lærer. Klasselærer og faglærer. 
 • I foråret indkaldes elever til skole/hjem-samtale, såfremt klassens lærere og/eller forældre, ønsker dette

Formål:

 • Samarbejde mellem skole og hjem omkring den enkelte elev.
 • Samtlige elever evalueres fagligt og socialt. 

Version: 1

Elever


 • Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse fra 4.-9. klasse.
 • Tovholder er en voksen fra det pædagogiske personale på skolen.
 • Tovholderen mødes med elevrådsformanden, og der skrives en reminder til klasserepræsentanterne (to pr. klasse) og klasselæreren om at tale med klassen om emner til elevrådsmødet.
 • Formanden, næstformanden og tovholderen mødes og skriver dagsorden på baggrund af indkomne emner fra klasserne.
 • Dagsorden sendes ud med besked til repræsentanterne og klasselæreren om at tage de emner op i klassen, der står på dagsordenen.
 • Elevrådet holder møde. Der skrives referat, som sendes til repræsentanterne og klasselæreren.
 • Repræsentanterne holder klassemøde, og referatet gennemgås.
 • Der afholdes ca. 5 møder årligt.

Formål:

 • Demokratisk dannelsesproces.
 • Elevindflydelse og elevansvar.
 • God kommunikation og forventningsafstemning mellem elever, lærere og skoleledelse.
 • Mødekultur.

Version 1

 • To elever fra 7. klasse hjælper, efter tur, med opvasken. De spiser derfor med på 1. hold.
 • 7. klasses hjælp med opvasken er en del af hjemkundskabsundervisningen på Bornholms Frie Idrætsskole, og ledes af kokken.

Pædagogisk formål:

 • -At samarbejde.
 • -At lære om hygiejne.
 • -At kunne begå sig i et køkkenmiljø.
 • -At kunne overskue og disponere.

Version 1

Lovpligtig information

Lovpligtig information

Skolen arbejder efter Undervisningsministeriets Fælles Mål. Ud fra disse udarbejder lærerne i hvert
enkelt fag deres årsplaner.
Se Undervisningsministeriets fælles mål her:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal
Bornholms Frie Idrætsskole er en prøveforberedende privatskole, der fører til folkeskolens prøver
efter 9. klasse (FP9)
Skolen har fravalgt eksamen i faget kristendom, men der undervises i faget på alle klassetrin.
Ved udtræk af kristendom til afgangsprøven får skolen et alternativ indenfor det humanistiske
fagområde.

Traditioner

Traditioner


 • To idrætsdage på tværs af klasserne ved skoleårets begyndelse.
 • Ugentlig fælles morgensamling (0. – 5. klasse)
 • Stor deltagelse i idrætsstævner over skoleåret
 • Skolefesten “Cykelsponserløbet” en gang årligt.
 • Motionsdag den sidste dag inden efterårsferien.
 • Juleklippe-klistredag
 • Luciaoptog som 3. klasse står for.
 • Kirkegang sidste dag inden juleferien.
 • Fastelavnsfest 0. – 5. klasse (6. klasse planlægger)
 • Gallafest for 7.- 8.-og 9. klasse
 • Fire temauger: En emneuger i efteråret, en i foråret og to inden sommerferien, hvor den sidste uge er en idrætsuge.
 • Sidste skoledag med underholdning af 9. klasse.
 • Børnehaveklassen holder hundrededagsfest.
 • Tre lejrskoler i løbet af skoletiden. 5. klasse en overnatning på Bornholm, 8. klasse 5 dage kulturel tur til København, 9. klasse 7 dage til Club La Santa.
 • Tilbud om årlig skitur, arrangeret af BFI skiklub (først til mølle princip)