Læreplaner

Barnets personlige kompetencer

Mål:

– at barnet er i god trivsel og udvikling

– at barnet opbygger selvværd, selvforståelse og føler sig værdsat

– at barnet får respekt for andre børn og udvikler empati

– at barnet kan sætte egne grænser og mærke sig selv og sine behov.

– at barnet kan regulere sig selv og sin adfærd.

– at barnet bliver selvhjulpent

– at barnet kan modtage en kollektiv besked.

– at personale og familien har fokus på barnets ressourcer.

Vi når målet ved:

– at lytte til børnene og behandle det enkelte barn med respekt

– at guide dem i samspillet med de andre børn og tage individuelle hensyn

– at vi er gode rollemodeller og troværdige voksne

– at give barnet anerkendelse og ros – at stille passende krav i forhold til barnets alder og      modenhed

– at respektere børnenes leg og være bevidste om legens betydning for børnenes udvikling.

– at bruge humor i hverdagen.

Eksempler fra hverdagen:

– vi siger godmorgen/farvel til barnet med navns nævnelse

– børnene deltager i små opgaver som borddækning, aftørring af borde, stole, hylder og legetøj

-Vi øver børnene i at lære at udtrykke sig, modtage fælles beskeder, fx ved samling, samtaler, ved fælles lege/sanglege

– fælles frokost, hvor både børn og voksne spiser sammen

– Vi samarbejder med forældrene om børnenes trivsel.

Dokumentation: Foto, nyhedsbreve, 3 mdr. samtaler, netværksmøder og mundtlige referater fra personalet.

Evaluering fra: Personalemøder, forældremøder, fælles forældrerådsmøder og bestyrelsesmøder.

Sociale kompetencer

Mål:

– at barnet føler sig set og hørt

– at barnet føler sig som en del af fællesskabet

– at barnet opbygger venskaber/legerelationer både i og udenfor børnehaven

– at barnet lærer at samarbejde med børn og voksne

– at barnet føler tryghed og tillid i forhold til både børn og voksne

– at barnet får udviklet sociale kompetencer, så de kan klare sig i skolen.

Vi når målet ved:

– at støtte op om venskaber, og forsøge at skabe nye venskaber

– at sætte ord på børnenes følelser og adfærd og handle på dem

– at vi er tydelige i vores kropssprog, og at der er overensstemmelse mellem kropssprog og ord

– at barnet får etableret sociale kompetencer, som at kunne lytte til andre børn og lade andres interesser indgå i fælles lege.

– at de lærer at sige fra og til i social kontakt med andre.

– at vi er bevidste om at være gode rollemodeller

Eksempler fra hverdagen:

– morgensamling, hvor barnet kan ytre sig, lære at lytte og vente på tur

– dialog med forældrene om legerelationer, også med henblik på legeaftaler

– fællesarrangementer, sang og rytmik, gymnastiksal og legeplads

– ture ud af huset

Dokumentation: Foto, nyhedsbreve, 3 mdr. samtaler, netværksmøder og mundtlige referater fra personalet.

Evaluering fra: Personalemøder, forældremøder, fælles forældrerådsmøder og bestyrelsesmøder.

Sprog

Mål:

– at barnet udvikler sit sprog i børnehaven og tilegner sig et passende ordforråd og udtale i forhold til alder

– at barnet udvikler kendskab til sprog, tegn, symboler, tal, bogstaver, farver m.m.

– at barnet kender børnehavens normer omkring sprogbrug

– at børnene kan ytre sig i små og store grupper

Vi når målet ved:

– at vi er tydelige i vores kommunikation med barnet

– at vi lytter og lader barnet tale færdig

– at vi støtter barnet i leg og tale

– at vi skaber aktiviteter på tværs af alder og køn, der indebærer kommunikation

Eksempler fra hverdagen:

– samling med frivillig dialog

– vi laver aktiviteter med fokus på sproget

– børn med talevanskeligheder får evt. støtte af en talepædagog fra PPR.

– vi er bevidste om ikke at bruge bandeord/grimt sprog/ skælde ud eller hæve stemmen unødvendigt i vores kommunikation med børnene

Dokumentation: Foto, nyhedsbreve, 3 mdr. samtaler, netværksmøder og mundtlige referater fra personalet.

Evaluering fra: Personalemøder, forældremøder, fælles forældrerådsmøder og bestyrelsesmøder.

Krop og bevægelse

Mål:

– at barnet oplever glæde ved fysisk aktivitet både inden- og udenfor

– at styrke barnets fin- og grovmotoriske udvikling

– at barnet udvikler respekt for egen og andres kroppe

– at barnet får kendskab til sund kost

Vi når målet ved:

– at give børnene mulighed for fysisk udfoldelse ude og inde

– at vi er gode rollemodeller ved at deltage i de fysiske aktiviteter

– at vi støtter børnene i fysisk aktivitet

Eksempler fra hverdagen:

– aktiviteter i gymnastiksalen med forskellige redskaber

– aktiviteter med sang og rytmik

– ugentlige turdage

– legeplads med mulighed for fysisk aktivitet

– kreative aktiviteter, perler, klippe, bygge osv.

Dokumentation: Foto, nyhedsbreve, 3 mdr. samtaler, netværksmøder og mundtlige referater fra personalet.

Evaluering fra: Personalemøder, forældremøder, fælles forældrerådsmøder og bestyrelsesmøder.

Natur og naturfænomener

Mål:

– at barnet får respekt for naturen, miljøet, dyr og mennesker

– at barnet glædes ved naturen og udvikler sin fantasi gennem leg og oplevelser

– at barnet får styrket sine sanser

– at barnet får kendskab til årstidernes skriften

Vi når målet ved:

– at give barnet glæder og oplevelser i naturen.

– at lære barnet at have respekt og forståelse for naturen

– at give barnet sanseoplevelser og viden om naturen

– at udvikle barnets lege og fantasi på legepladsen og i naturen.

– at give barnet forskellige erfaringer med naturen, naturfænomener og miljø.

Eksempler fra hverdagen:

– udflugter til forskellige legepladser, skove og strande

– læse bøger om naturen

– bruge naturens materialer til leg og kreative udfoldelser.

– at give barnet forskellige sanseoplevelser, f.eks. se, føle, lytte, lugte

Dokumentation: Foto, nyhedsbreve, 3 mdr. samtaler, netværksmøder og mundtlige referater fra personalet.

Evaluering fra: Personalemøder, forældremøder, fælles forældrerådsmøder og bestyrelsesmøder.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål:

– at børn får kendskab til egen og andres kulturelle baggrund

– at barnet glædes ved bevægelse, sang, musik, dans og socialt fællesskab

– at barnet får kendskab til børnehavens profil, traditioner og værdier

– at barnet får mulighed for at udtrykke sig på forskellige måder

Vi når målet ved:

– at vi planlægger hverdagen, så der er taget hensyn til traditioner som jul, fastelavn, påske m.m.

– at vi er nysgerrige og fordomsfrie overfor børnene

– vi låner biblioteksbøger, der er til rådighed for børnene.

Eksempler fra hverdagen: – sang og rytmik – traditioner som f.eks. Luciafest, julegudstjeneste, fødselsdage, besøg på bibliotek og museer

Dokumentation: Foto, nyhedsbreve, 3 mdr. samtaler, netværksmøder og mundtlige referater fra personalet.

Evaluering fra: Personalemøder, forældremøder, fælles forældrerådsmøder og bestyrelsesmøder.

Børn med særlige behov

Bornholms Frie Idrætsskoles børnetilbud vil arbejde med en tidligt forebyggende og særligt tilrettelagt pædagogisk indsats samt inkludere børn med særlige behov i den øvrige børnegruppe.

Det er tale om børn, som ikke trives eller ikke tilegner sig de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at indgå i den sociale sammenhæng eller ikke formår at tilegne sig relevant viden i forhold til deres alder. TOPI, der er beskrevet i Den Røde Tråd på Bornholms kommunes hjemmeside, er en del af indsatsen.

Tre gange årligt vurderer personalet i dagtilbuddet således børnenes trivsel. Dette gøres for at strukturere og kvalificere dialogen omkring børnenes trivsel og sammen med forældrene at kunne yde en koordineret indsats, såfremt der er en bekymring.

Det betyder, at bliver vi opmærksomme på et barns signaler på generel mistrivsel eller manglende udvikling, tages dette op som fælles fokus i personalegruppen.  Gennem hyppige observationer af barnet laver vi en handleplan over, hvordan vi bedst støtter barnets udvikling. I arbejdet inddrages barnets familie. Har barnet brug for yderligere hjælp, kontakter vi Ressourceporten, tale-hørekonsulent, psykolog, sundhedsplejerske, skole-dagilbudsrådgiver mv, og der udarbejdes en indstilling i samarbejde med forældrene.

I mere sårbare sager, hvor det f.eks. drejer sig om manglende omsorg, der hindrer barnets alsidige udvikling og trivsel, samtales med forældrene og der rettes ligeledes henvendelse til kommunens socialforvaltning, som har handlemuligheder på andre niveauer end institutionens.

Fælles for alle børn er, at vi arbejder inkluderende og agerer professionelt med hensyn til ansvaret for barnets udvikling og medvirker til at samarbejdet med forældrene fungerer bedst muligt.

Den Røde Tråd og børnemiljøvurdering                                                                           

Den sammenhængende børnepolitik i Bornholms Regionskommune ”Den Røde Tråd” som er beskrevet på kommunens hjemmeside, er med til at sikre helhed for barnet ved overgang fra en institution til en anden. Dette gøres ved at arbejde på tværs af faggrupper og skabe sammenhæng mellem pædagogiske læreplaner og læseplaner i dagtilbud, skolefritidstilbud og skole.

Til dette benyttes på børneinstitutionsplan Hjernen og Hjertet fra Rambøll.

Bornholms Frie Idrætskoles dagtilbud agter ligeledes, at benytte Hjernen & Hjertet, der er et digitalt værktøj, som hjælper dagtilbuddet til at skabe overblik over, hvor barnet er i sin udvikling, og understøtter dialogen mellem forældre og fagpersonale omkring barnets læring og trivsel.

Hjernen og Hjertet arbejder på det individuelle plan og Bornholms Frie Idrætskoles dagtilbud ønsker derfor ligeledes, årligt at gennemføre en Børnehavemiljøvurdering fra DCUM for at kortlægge børnenes fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Bornholms frie Idrætsskole benytter ligeledes materiale fra DCUM til undervisningsmiljøvurdering, og det giver derfor mening også at benytte dette materiale på børneinstitutionsplan.

Børnemiljøvurderingen fra DCUM er et redskab, som bruges til at beskrive, vurdere og udvikle børnemiljøet. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omfang det er muligt, skal børnenes oplevelse af børnemiljøet inddrages i børnemiljøvurderingen. Det betyder, at man som voksen skal forsøge at sætte sig i børnenes sted, og indhente viden direkte fra børnene.

Børnemiljøvurderingen består af 3 obligatoriske områder:

  1. Det fysiske børnemiljø
  2. Det æstetiske børnemiljø
  3. Det psykiske børnemiljø

Metode:

Vi har valgt følgende skemaer til kortlægning af vores børnemiljø. Samtlige skemaer kan downloades på www.dcum.dk (Dansk Center for Undervisningsmiljøs)

  • Rundgangsskema til lokalevurdering

Skemaet udfyldes af både personale samt institutionens bestyrelse.

  • Rundgangsskema til vurdering af uderum

Skemaet udfyldes af både personale samt institutionens bestyrelse.

  • Spørgeskemaet: ”Hvordan har du det i din børnehave?”

Er udfyldes af børnene i alderen 4-6 år, sammen med en af institutionens pædagoger.

  • Relationsskema til vurdering af barn -voksen relationer.

Efter evaluering af skemaerne bliver der udarbejdet en handleplan som drøftes i ledelsesgruppen, personalegruppen og forældrerådet.

Undersøgelen samt handleplaner offentliggøres på hjemmesiden