Pædagogiske læreplaner for KUBEN

Mål         Metode    Tegn på læring
 • At barnet oplever sig selv som værdifuldt, ligeværdigt og anerkendt. 
 •  At barnet er deltager i det fællesskab, som Kuben tilbyder. 
 •  At barnet lærer egne og andres grænser at kende.
 •   At barnet lære at have respekt for de ting, vi omgiver os med (spil, legetøj, mooncars mm.) 
 •   At barnet har lyst til at deltage i aktiviteter, hvor det kan udvikle sig, vise mod og styrke sit selvværd.
 •   At barnet oplever anerkendelse og bliver respekteret som det er.
 • Vi voksne lytter til og respekterer barnets meninger.
 •  Ved uoverensstemmelser mellem to eller flere børn, vil personalet hjælpe dem til at finde forskellige løsningsforslag..  
 • Personalet skal støtte og guide barnet i en ny aktivitet, og i takt med, at barnet bliver trygt, trækker den voksne sig mere i baggrunden. 
 •  Personalet er rollemodeller for barnet, og er bevidst om at give anerkendelse og anerkender børnenes forskelligheder
 • At barnet viser respekt og anerkender andre børns forskelligheder.
 •  At barnet har mod på at deltage i Kubens aktiviteter.

                                          

Mål     Metode   Tegn på læring
 • At barnet føler sig inddraget og opmuntret til at være en aktiv deltager i Kubens fællesskab.  
 • At barnet har tillid og føler tryghed ved andre børn og voksne. 
 •  At barnet føler ansvar og har respekt for andre.  
 • At barnet støttes i at knytte venskaber.  
 • At barnet samarbejder med andre for at opnå en fælles beslutning.
 • Gennem fælles aktiviteter styrkes det sociale fællesskab.
 •  Barnet opmuntres til at udtrykke sig i fællesskabet og dele oplevelser med andre børn eller voksne. 
 • Hvis barnet føler sig usikker, kan det hente støtte ved et andet barn eller voksen. 
 • Ved en ny aktivitet forberedes barnet på, hvad der skal ske, og kan spørge ind til aktiviteten. 
 • Barnet styrkes til at kunne se sig selv som en vigtig og aktiv del af helheden og fællesskabet.  
 • Vi opfordrer barnet til at lege på tværs af venskaber og støtter det i disse lege. 
 • At barnet kan fortælle om egne oplevelser og følelser
 •  At barnet føler sig trygt og som en del af fællesskabet
 • At barnet viser ansvarlighed ved f.eks. at fortælle/vise et andet barn, hvis det har overskredet en given grænse

                                                                               

Mål      Metode     Tegn på læring
 • At give barnet muligheder for at udvikle sproget. 
 • At barnet lærer at bruge og aflæse kropssprog. 
 •  At barnet støttes i at udvikle nysgerrighed for bogstaver, tal og andre symboler 
 • Barnet opfordres til at sætte ord på sine følelser og tanker i kommunikationen med de andre børn. Dette gælder også ved konfliktløsning. 
 • Vi læser højt for barnet
 • Vi spiller spil med barnet hvor kommunikation er en vigtig del af spillet.
 • Når barnet tegner og fortæller, indgår vi med anerkendende kommunikation.  
 • Vi hjælper barnet med at tale sproget korrekt. Bandeord og nedsættende sprog accepteres ikke.  
 • Vi hjælper barnet til at se og tyde de andre børns kropssprog og handle derefter.
 • At barnet udvikler dets sprog og får større ordforråd. 
 • At barnet kan aflæse og handler efter nonverbalt sprog

                                                                  

Mål   Metode      Tegn på læring
 • At barnets naturlige bevægelsesglæde udfoldes og udfordres.  
 • At barnets fin- og grovmotorik styrkes. 
 •  At barnet bliver bevidst om egen krop og dets funktioner.  
 • At barnet får kendskab til sund/ usund mad.
 • At give barnet forskellige muligheder for at bevæge sig f.eks. i gymnastiksalen, på legepladsen og boldbanen, samt i naturen. 
 • At barnet får lov til at udfolde sig kreativt 

 

 • At give mulighed for aktiviteter, hvor fin-/grovmotorik styrkes f.eks. lege med perler, tegne og male, klippe og klistre, bage og meget mere.   
 • At barnet tilbereder eftermiddagsmaden sammen med et personale
 • At barnet kan lide at bevæge sig og tør afprøve nye kropslige udfordringer.  
 • At høre barnet udtrykke sig om viden om sund og usund mad. 
 •  At barnet udfolder sig kreativt.

                                              

Mål      Metode    Tegn på læring
 • At barnet udvikler respekt og forståelse for naturen. 
 • At barnet færdes hensynsfuldt i naturen 
 • At barnet oplever naturen som kilde til leg, bevægelse, oplevelser og undren.  
 • At barnet bruger alle sine sanser.  
 • Opfordre barnet til at bruge legepladsen og boldbanen, når de trænger til kropslige udfordringer og udeoplevelser.  
 • Bevæge sig frit omkring og opleve naturens og vejrets foranderlighed.  
 • Lære barnet at tage ansvar for at få ryddet op på skolens udemiljø og ikke efterlade affald.  
 • Tage på ture i naturen for at opleve naturens foranderlighed. 
 • Lade barnet røre ved ting i naturen, og udforske de ting det finder.  
 • Bruge årstider, til temaemner og som en del af hverdagen
 • Barnet tegner ting fra naturen. 
 • Barnet fortæller hvad det har oplevet på turene.
 •  Laver udstilling i Kuben.

                                                               

Mål Metode   Tegn på læring
 • At barnet får mulighed for at deltage i traditioner, så det oplever sammenhæng og samhørighed. 
 •  At barnet deltager i kulturelle arrangementer.  
 • At barnet får mulighed for at afprøve sine egne udtryksformer med forskellige materialer.
 • Vi følger de danske traditioner og højtider.  
 • Lave temauger i kulturelle aktiviteter 
 • Barnet fortæller om dets viden om egne og andres kulturer.
 • Laver udstilling i Kuben